Mi Zo Leh Vai/ Skul Thu

open book
Isolated open book

Zirtawp-ni, February ni 26 ni khan, Lower Primary (Loar Praimari) Ekzam-na a lo awm leh ta a; Aizawl a te, Lunglei skul a ta nen an thu a; Mizo 28 … lai an thu a. Ni-kum a ang khan-in then khat-in Scholarship (Skawlar-ship) thla kipin cheng 3/- an dawng ang a, kum hnih chhung-in. Thla leh a “pass” … te kha “Chanchinbu” a an lo chuang a ni ang a:

Thil kawng thum an ti a:-

I (a) Zirtirbu hrilh-fiah.

II (aw) Dictation (Dikteshian).

III Khawvel thu : India leh Assam.

Tin, hetiang-in an zawt a:-

I (a) ZIRTIR BU

 1. Duh-lian a thu voel hnih leh voel 3 nei-in ziak rawh.
 2. Zir-tir-bu a Pathian thu ziak eng-nge awm?
 3. Sava, ramsa leh sangha paruk theuh thu tlem ziak rawh.
 4. Thu fing paruk ziak rawh.
 5. Mizo hnam thu i hriat a-piang ziak rawh.
 6. Zir-tir-bu a lei thu i hriat a-piang ziak rawh.
 7. Damlai-a hlawh-tling tur eng-e a pawi-mawh?
 8. Lekha thawn lem ang in ziak rawh.
 9. “Hun” thu (Table) ziak rawh.
 10. Rangka-chak-tangka tehkhin thu ziak rawh.
 11. Vai (sap) tawngin heng hming hi eng-tin-nge an ziak:-

Lunglei, Kawla chhip, Kalkat, Tlabung, Mei-…

 

II (Aw) DICTATION (DIKTESHIAN)

Ziak dik: Kawma te dah-in leh mawi-tur:-

Mizo ram zau vak mashuh shela khaw fan a har a ni mirawng te meitei te pawi-te te lushei ram then khat a an awm a ram dang a an tam em em sap mak-ta-duai tam tak an awm an va tam em ve le bawrsap in lekha zir vek rawh u a ti e an ti a ni kuma mizo atan lushei english hma bu te thu ro bu te chhiar kawp na te an lo chhuak a he ram a hian mite an tam vai ram a mizo an tlem tuman a ruk in engma an ti lo mani hming than duh in.

Khimi khi hetiang a ziak-tur a ni:-

Mizo ram zau vak mah shuh shela khaw fan a har a ni. Mi-rawng te, Mei-tei te, Pawi-te te Lushei ram then khat a an awm a. Ram dang an tam em em; Sap mak-ta-duai tam tak an awm a; an va tam em ve leh! “Bawr-sap-in ‘Lekha zir vek rawh u,’ a ti” an ti a.

Ni-kum-a Mizo tan Lushei-English Hma-bu te, “Thu ro” bu te, chhiar-kawp-na te an lo chhuak a. He rama hian sawrkar mi te an tam; Vai rama Mizo an tlem. Tuma’n a-rukin engma an ti lo, mani hming than duh-in.

 1. CHHIAR-KAWP-NA

I (a) 77+896+4,324+9…+ 565, 7…+ 8,675,438 + 97,867, …+ 507,069 (aw) …,700,674 – 90,863,…

 1. Assam ram a mihring 6,126,348 awm shela khaw lian a te 127,034 awm shela, khaw te a te mihring eng-zat-nge awm ang?

III. 276,548 x … fawktawr-in pun-tir-rawh.

 1. Dawrkai mi-in buh-fai mawnd 73 … cheng 4 theuh hralh shela; sahriak mawnd 25 cheng … theuh hralh shela; cheng eng-zat-nge a tlin ang?
 2. Mi pakhat-in in-hlawh-fa te a tan-tir a, mi pariat hnena shem turin ch. 344 a pe a; mi 98 hnena cheng 2852 a pe a, eng-zat-nge an hmu theih?
 3. (a) Ch. 88-6-7+ ch.5+3-2-6+78-6-3+9432-1-8+… 543-2-6+876,543-2-2+87,654-3-8+196,875-6-2+8,536-9-4

(aw) Ch.950-6-10 – 875-7-11.

(b) 161,512-0-0 – 256.

VII. Mi pakhat-in dawrkai a buh-fai a hral a, cheng 8 a hmu a; thial-ret ch. 10-8-6; khawi … ch. 5-2-4; thingpui ch. 18-5-2 a hmu a; tin, … ch. 6-3-3 a lei a; thing-rem ch. 5-8-0; chem te ch. 12-4-9 a lei bawk a; tangka eng-zat-nge a la nei?

VIII. Sebawng pu-in sebawng 8 nei shela; Disembar leh Januari sebawng tin-in hnu-te-tui ser (buk) chanve an pe theuh; Jun leh Julai buk khat an pe theuh. Hnu-te-tui man buk I sheki ni shela chu thla chhung chuan eng-zat-nge a hmu?

 1. Mi pakhat-in ch. 46-4-0 a hmu a; midang in ch. 148-6-0 a hmu a; pawisa-dere eng-zat-nge an hmuh theuh?
 2. Pawisa-dere 80,942,269,536 nei ila, in-hlawh … eng-zat-in-nge duli an hmu theuh vang?

Chhan-na-te

I.(a) 108,017,979.

(aw) 7,835,189.

 1. 5,…,30..

III. 93,718,128.

 1. cheng 1,092
 2. cheng 43 theuh.

“ –  24 – “

 1. (a) ch. 1,256,294.90

(aw) 74…11

(b) 630,14,6

VII. cheng 18

VIII. cheng 184

 1. p.d: 8,880

“ – 28,488 – “

 1. In-hlawh-fak 813,116,641.

 

III. KHAWVEL THU: INDIA LEH ASSAM

 1. Tunlai-in India rama hian Kawrmi te, Sikh te, Nepali te, Kawlmi te thu ziak rawh.
 2. Hmanlai-in India ram a tu hnam nge an awm?
 3. India ram lem ziak la; tlang te, lui te, khaw lian ber te ziak rawh.
 4. India ram a ram zau ber te hming ziak rawh.
 5. Assam rama (a) biak dan leh (aw) tawng danglam hming ziak rawh.
 6. Assam rama (a) thil lo chhuak te leh (aw) thil-thiar-lut te eng-nge ni?
 7. Assam (a) rorel thu leh (aw) lekha zir thu ziak rawh.
 8. Bombay leh Madras ram thu eng-nge i hriat?
 9. India ram lo nei thu hril fiah rawh.
 10. India ram zawng zawng a khawi khua a nge i awm duh ber ang?

 

He thu hi Mizo leh Vai Chanchin Lekhabu, Lekha V, May 1904, phek 2 – 5 atanga lak chhawn a ni


Mizoram a chanchinbu chhuak hmasa ber pawl, Mi Zo Leh Vai Chanchin Lekhabu ami thu kan han chhuah chhawng e. He chanchinbu hi khatih lai a Lushai Hills Superintendent in thlatin a tihchhuah, Sylhet a chhut thin ani. He thu hi a ngai ngai a chhuah chhawn ani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s